Hírek

Elérhetőségek

PÁLYÁZAT JEGYZŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

Bujáki Polgármesteri Hivatal

                     

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bujáki Polgármesteri Hivatal

j e g y z ő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3047 Buják, Kossuth utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§. (1) és (3) bekezdésében, valamint az egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet, 
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, melynek csökkentéséről vagy elengedéséről dönthet a képv.t. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata
 • A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85.§-aiban meghatározott összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
 • Nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén vállaja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbély Gábor nyújt, a 06-20-230-1346 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bujáki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3047 Buják, Kossuth utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 633/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
 • Elektronikus úton Borbély Gábor részére a bujak@globonet.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Borbély Gábor, Nógrád megye, 3047 Buják, Kossuth utca 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a polgármester dönt. Az eredménytelenül pályázókat e-mail-ben értesítjük. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.