Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY A SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉRŐL

Buják Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 13/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján Buják településen élők részére vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít a krízishelyzetben lévő vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül előnyt élvez

a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására -  települési támogatásra jogosult, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.

 

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

A tűzifa támogatás megítélésénél az elsődleges szempont az előzőekben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.

 

A kérelmeket 2018. december 10. napjáig lehet a Bujáki Polgármesteri Hivatalba benyújtani.

 

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2019. január 15. napjáig dönt.

Igényléshez szükséges kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni, illetve a https://bujak.asp.lgov.hu oldalról is letölthető.

 

                                                                                              Borbély Gábor polgármester

Csatolmány(ok):